Privacyverklaring

Privacyverklaring

Dierenartspraktijk Anne Schreurs, gevestigd aan Noord Riezenweg 42 3888 LT Uddel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Privacy is een fundamenteel recht dat wordt gewaarborgd door de Wet bescherming persoonsgegevens. Vanaf 25 mei 2018 is deze wet vervangen door een nieuwe Europese verordening, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Vanaf dat moment mogen bedrijven zoals wij niet zonder goede reden allerlei persoonsgegevens verzamelen en verwerken. Wij willen zorgvuldig met uw gegevens om gaan en lichten hier toe hoe we dat doen.

Waarom hebben we uw persoonsgegevens nodig?

Uw gegevens worden bewaard om een opdracht van u te kunnen uitvoeren voor uw huisdier, om met u schriftelijk, telefonisch of per email contact te hebben over uw opdracht, u een factuur te kunnen sturen en tenslotte om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen voor het voeren van onze financiële administratie.
Wij zorgen ervoor dat de verzamelde persoonsgegevens beperkt blijven tot datgene wat echt nodig is voor de door u gevraagde diensten.

Het emailadres wordt onder andere gebruikt voor afspraakbevestigingen. Het wordt ook gebruikt om onze nieuwsbrief te sturen. Wanneer u daar geen gebruik van wilt maken, kunt u dit aangeven en ontvangt u deze niet meer. Wij geven persoonsgegevens niet uit handen voor marketingdoeleinden.

Wij versturen herinneringen (aan vaccinaties of ander preventieve behandelingen) en rouwkaarten als een patiënt is overleden.

Door het gebruiken van onze website en de daarop beschikbare diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn, namelijk bij invullen van het contactformulier. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u actief worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wanneer u passief gegevens achterlaat via bijvoorbeeld het surfen op onze website, worden deze gegevens alleen anoniem en geaggregeerd verwerkt.

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en eisen dat ook van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken.

Onze website en/of dienst heeft niet de intenstie gegevens te verzamelen van bezoekers jonger dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij online activiteiten van hun kinderen.

Welke gegevens verwerken wij van u als klant ?

  •          Achternaam en voorletter(s)
  •        Geslacht contactpersoon (ten behoeve van een juiste aanhef in correspondentie)
  •         Adres, woonplaats en telefoonnummer(s)
  •          Bedrijfsnaam indien van toepassing
  •          E-mailadres
  •          Betalingsgegevens van onze facturen aan u 

Welke gegevens verwerken wij van uw dier ?

  •        Naam, diersoort, ras, geslacht, geboortedatum, kleur, chipnummer, paspoortnummer en medische gegevens van uw huisdier(en), polisnummer en maatschappij van afgesloten huisdierverzekering (indien van toepassing)
  •          foto's van uw dier om een behandeling te kunnen volgen of als identificatie

Wij leggen deze gegevens vast in ons praktijkmanagementsysteem om te kunnen voldoen aan het doel van de vastlegging, namelijk behandeling van uw huisdier en het contact met u hierover. Voor de behandeling van uw huisdier is dan de ziektegeschiedenis van uw dier van belang.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens ?

Uw persoonsgegevens worden nooit langer bewaard dan nodig is voor de in deze privacyverklaring omschreven doelen, tenzij een wettelijke verplichting zich verzet tegen verwijdering van de persoonsgegevens.

Uw gegevens worden opgeslagen zolang de samenwerking bestaat, tenzij de wetgever verplicht deze langer te bewaren. Indien u uw gegevens wilt laten verwijderen, zullen wij dit altijd doen als aan uw financiële verplichtingen naar ons toe is voldaan.

Verstrekking persoonsgegevens aan derden

Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt, anders dan derden die direct betrokken zijn bij onderzoek en behandeling van uw huisdier. Dit is bijvoorbeeld aan de orde na akkoord van u bij doorverwijzing aan een veterinair specialist of laboratorium, of voor een aanvraag voor speciale medicijnen voor uw dier. Uw gegevens worden daarnaast alleen aan derden verstrekt indien een wettelijke bepaling ons hiertoe verplicht (bijvoorbeeld bij een politieonderzoek of onderzoek van Belastingdienst).

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een “overeenkomst gegevensverwerking” om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens conform de richtlijnen AVG. Dierenartspraktijk Anne Schreurs blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Het betreft hier de volgende bedrijven:

  •          De firma Animedic is ons praktijkmanagementsysteem (zowel veterinair als financieel). In onze opdracht verwerkt en bewaart Animedic uw gegevens uitsluitend voor het doel waarvoor ze aan hen zijn toevertrouwd. Zij gebruiken de aangeboden data wel in geanonimiseerde vorm voor analyse en statistiek doeleinden.
  •         Aan het bedrijf Mailchimp geven wij digitaal een lijst van e-mailadressen (niet gekoppeld aan namen of iets dergelijks) door, voor het sturen van een nieuwsbrief. Deze mailinglijst wordt maximaal ©©n maand bewaard.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Dierenartspraktijk Anne Schreurs. Wij zullen op uw verzoek uw gegevens dan verwijderen daar waar dit niet in strijd is met de wettelijke verplichtingen met betrekking tot medisch dossier en financiële administratie.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar dierenartsuddel@gmail.com ter attentie van A. Schreurs. Wij zullen na controle van uw identiteit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen vier weken voldoen aan uw verzoek.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen of aan de balie te tonen.

Overdracht van informatie via het internet is echter niet volledig veilig. Daarom kunnen we niet instaan ”‹”‹voor de veiligheid van een overdracht van uw informatie, door u aan ons. Elke door u via internet verrichte overdracht is daarom op eigen risico. Zodra wij uw gegevens hebben verwerkt, zullen wij - zoals in deze verklaring is aangegeven - daarmee op een verantwoorde wijze omgaan. Onze e-mail en website werken met een beveiligde verbinding.

Recht op overdracht van uw gegevens

U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of naar een door u genoemd persoon of bedrijf te sturen. Dit kan aan de orde zijn bij doorverwijzing naar een andere kliniek. 

Recht om een klacht in te dienen

Heeft u een klacht over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan? Dan horen wij het graag van u zodat we hier samen naar kunnen kijken. Eventueel kunt u een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, Autoriteit Persoonsgegevens  (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl)     

Beveiligingsmaatregelen

Dierenartspraktijk Anne Schreurs neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Onze medewerkers zijn gehouden tot het vertrouwelijk omgaan met uw gegevens.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via dierenartsuddel@gmail.com of telefoon 0577-401777.

Cookies

Wij maken op onze website geen gebruik van cookies.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Camerabewaking van het pand

Ons pand wordt continu via camerabewaking beveiligd. De beelden worden digitaal opgeslagen en worden na een week verwijderd.

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn hier te lezen:https://www.knmvd.nl/app/uploads/2018/09/Algemene-Voorwaarden-KNMvD-2018.pdf 

Voor vragen kunt u bellen naar 0577-401777